Skip to content Skip to footer

Radi lakšeg snalaženja, svi međunarodni propisi su grupisani u određene grupe. Tako imamo opšte međunarodne propise o ljudskim pravima, propise usmjerene protiv torture, ropstva i trgovine ljudima, propise iz oblasti prava na jednakost i nediskriminaciju, propise iz oblasti prava izbjeglica, migranata, apatrida i azilanata, propise iz prava naroda i nacionalnih manjina, kao i propise iz prava u slučaju rata i sukoba, propise iz oblasti dječijih prava, propise iz prava koja se odnose na ličnost, propise iz  prava žena, propise koji regulišu prava osoba sa invaliditetom i propise kojima se određuju ostala prava.

Klikom na naziv svakog propisa, koji je u plavoj boji, otvara vam se nova stranica na kojoj možete pročitati propis. Međunarodni propisi na ovoj stranici se mogu pročitati na jeziku/jezicima koji se govore na području Bosne i Hercegovine. Korišćeno je latinično pismo, sa ekavskim i ijekavskim izgovorom. U okviru svakog propisa dati su određeni podaci za njega: pun naziv, datum donošenja i organ koji ga je donio.

Umnožavanje i nekomercijalna distribucija svih propisa na ovoj stranici je apsolutno dozvoljena i poželjna.

SADRŽAJ

I Opšti međunarodni propisi o ljudskim pravima

II Međunarodni propisi usmjereni protiv torture, ropstva i trgovine ljudima

III Pravo na jednakost i nediskriminaciju

IV Prava izbjeglica, migranata, apatrida i azilanata

V Prava naroda i nacionalnih manjina

VI Prava u slučaju rata i sukoba

VII Dječija prava

VIII Prava u odnosu na ličnost

IX Prava žena

X Prava osoba sa invaliditetom

XI Ostala prava

Opšti međunarodni propisi o ljudskim pravima

Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima [od 10. decembra 1948. godine]

Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima [od 16. decembra 1966. godine]

Fakultativni protokol uz Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima [od 16. decembra 1966. godine]

Drugi fakultativni protokol uz Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima  koji ima za cilj ukidanje smrtne kazne [od 15.decembra 1989. godine]

Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima [od 16. decembra 1966. godine]

Konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (sa izmjenama iz Protokola 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11 i 14) [od 4. novembra 1950. godine]  

Protokol uz Konvenciju o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda [od 20. mart 1952. godine]

Protokol broj 4 uz Konvenciju o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda kojim se osiguravaju određena prava i slobode koje nisu uključene u konvenciju i prvi protokol uz nju [od 16. septembra 1963. godine]

Protokol broj 6 uz Konvenciju o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda koji se odnose na ukidanje smrtne kazne [od 28. aprila 1983. godine]

Protokol broj 7 uz Konvenciju o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda [od 22. novembra 1984. godine]

Protokol broj 12 uz Konvenciju o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda [od 4. novembra 2000. godine]

Protokol broj 13 uz Konvenciju o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda o ukidanju smrtne kazne u svim okolnostima [od 3. maja 2002. godine]

Evropska socijalna povelja (Izmenjena) [od 3. maja 1996. godine]

Međunarodni propisi usmjereni protiv torture, ropstva i trgovine ljudima

Konvencija protiv torture i drugih surovih, neljudskih ili ponižavajućih kazni ili postupaka [od 10. decembra 1984. godine]

Evropska konvencija o sprečavanju mučenja i nehumanih ili ponižavajućih kazni ili postupaka [od 26. juna 1987. godine]

Prvi protokol uz Evropsku konvenciju o sprečavanju mučenja i nečovečnih ili ponižavajućih kazni ili postupaka [od 4. novembra 1993. godine]

Drugi protokol uz Evropsku konvenciju o sprečavanju mučenja i nečovečnih ili ponižavajućih kazni ili postupaka [od 4. novembra 1993. godine]

Konvencija o ropstvu [od 25. septembra 1926. godine]

Završni akt i Dopunska konvencija o ukidanju ropstva, trgovine robljem i ustanova i prakse sličnih ropstvu [od 7. septembra 1956. godine]

Konvencija Savjeta Evrope o borbi protiv trgovine ljudima [od 16. maja 2005. godine]

Konvencija o zaštiti svih lica od prisilnih nestanaka [od 20. decembra 2006. godine]

Pravo na jednakost i nediskriminaciju

Međunarodna konvencija o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije [od 21. decembra 1965. godine]

Međunarodna konvencija o suzbijanju i kažnjavanju zločina aparthejda [od 30. novembra 1973. godine]

Konvencija o ukidanju svih oblika diskriminacije žena [od 18. decembra 1979. godine]

Fakultativni protokol uz konvenciju o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena [od 10. decembra 1999. godine]

Prava izbjeglica, migranata, apatrida i azilanata

Konvencija o pravnom položaju lica bez državaljanstva [od 28. septembra 1954. godine]

Međunarodna konvencija o zaštiti prava svih radnika migranata i članova njihovih porodica [od 18. decembra 1990. godine]

Konvencija o statusu izbjeglica [od 28. jula 1951. godine]

Protokol o statusu izbjeglica [od 31. januara 1967. godine]

Konvencija o migraciji u cilju zapošljavanja (Revidirana) [od 1. jula 1949. godine]

Prava naroda i nacionalnih manjina

Okvirna konvencija za zaštitu nacionalnih manjina [od 10. novembra 1994. godine]

Evropska povelja o regionalnim i manjinskim jezicima [od 5. novembra 1992. godine]

Prava u slučaju rata i sukoba

Ženevska konvencija o poboljašanju položaja ranjenika i bolesnika u oružanim snagama u ratu [od 12. avgusta 1949. godine]

Ženevska konvencija o poboljšanju položaja ranjenika, bolesnika i brodolomnika oružanih snaga na moru od [12. avgusta 1949. godine]

Ženevska konvencija o postupanju sa ratnim zarobljenicima [od 12. avgusta 1949. godine]

Ženevska konvencija o zaštiti građanskih lica za vrijeme rata [od 12. avgusta 1949. godine]

Dopunski protokol uz Ženevsku konvenciju o zaštiti žrtava međunarodnih oružanih sukoba [od 12. avgusta 1949. godine]

Dopunski protokol uz Ženevske konvencije o zaštiti žrtava nemeđunarodnih oružanih sukoba [od 12. avgusta 1949. godine]

Konvencija o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida [od 09. decembra 1948. godine]

Konvencija o nezastarijevanju ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti [od 26. novembra 1968. godine]

Dječija prava

Konvencija o pravima djeteta [od 20. novembra 1989. godine]

Fakultativni protokol uz Konvenciju o pravima djeteta o prodaji djece, dječjoj prostituciji i dječjoj pornografiji [od 25. maja 2000. godine]

Fakultativni protokol o učešću djece u oružanim sukobima uz Konvenciju o pravima djeteta [od 25. maja 2000. godine]

Prava u odnosu na ličnost

Konvencija o pristanku na brak, o minimalnoj starosti za sklapanje braka i o registrovanju brakova [od 10. decembra 1962. godine]

Konvencija o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka (prečišćen tekst sa ugrađenim Amandmanima) [od 28. januara 1981. godine]

Konvencija o zaštiti ljudskih prava i dostojanstva ljudskog bića u pogledu primjene biologije i medicine: Konvencija o ljudskim pravima i biomedicini [od 4. aprila 1997. godine]

Dodatni protokol uz Konvenciju o zaštiti ljudskih prava i dostojanstva ljudskog bića u pogledu primjene biologije i medicine o zabrani kloniranja ljudskih bića [od 12. januara 2002. godine]

Dodatni protokol uz Konvenciju o zaštiti ljudskih prava i dostojanstva ljudskog bića u pogledu primjene biologije i medicine u vezi presađivanja organa i tkiva ljudskog porijekla [od 24. januara 2002. godine]

Prava žena

Konvencija o političkim pravima žena [od 31. marta 1953. godine]

Konvencija o državljanstvu udate žene [od 20. februara 1957. godine]

Prava osoba sa invaliditetom

Konvencija o pravima osoba s invaliditetom [od 13. decembra 2006. godine]

Opcioni protokol uz Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom [od 13. decembra 2006. godine]

Ostala prava

Evropska konvencija o ekstradiciji [od 13. decembra 1957. godine]

Dodatni protokol uz Evropsku konvenciju o ekstradiciji od [15. oktobra 1975. godine]

Drugi dodatni protokol uz Evropsku konvenciju o ekstradiciji [od 17. marta 1978. godine]

Skip to content