Skip to content Skip to footer

Osnovne informacije

Kuca ljudskih prava Banja Luka

Pun naziv koalicije organizacija na srpskom i ostalim jezicima koji se zvanično koriste u Bosni i Hercegovini: Kuća ljudskih prava Banja Luka

Pun naziv koalicije organizacija na engleskom jeziku: Human Rights House Banja Luka

Skraćeni naziv organizacije na srpskom i ostalim jezicima koji se zvanično koriste u Bosni i Hercegovini i engleskom jeziku: KLJP

Organizacije članice Kuće ljudskih prava Banja Luka: Helsinški parlament građana Banja Luka, Centar za životnu sredinu, Transparency International Bosna i Hercegovina, Zdravo da ste i Banjalučki centar za ljudska prava

Lice ovlašćeno za zastupanje i predstavljanje: Jelena Vukelić (koordinatorka Kuće ljudskih prava Banja Luka)

E-mail adresa: kontakt@kucaljudskihprava.org

Memorandum o razumijevanju Kuće ljudskih prava Banja Luka možete preuzeti ovdje.

Oblast djelovanja, misija i vizija

Kuća ljudskih prava Banja Luka je nezavisna koalicija organizacija, čija je osnovna svrha da konsoliduje napore organizacija koje se bave ljudskim pravima vezane za unapređene osnovnih prava i sloboda i zadovoljavanje potreba lokalne zajednice.

Članice Kuće ljudskih prava su nezavisne organizacije.

Vizija Kuća ljudskih prava Banja Luka su slobodni građani u pravednom društvu.

Kuća ljudskih prava Banja Luka je zajednica udruženja koja odgovara na savremene izazove u poštovanju ljudskih prava i sloboda. Misija Kuće ljudskih prava Banja Luka se ostvaruje kroz promociju ljudskih prava, praćenje stanja, zagovaranje za unapređenje pravnog i institucionalnog okvira i podršku pojedincima i grupama čija su prava ugrožena.

Kuća ljudskih prava Banja Luka ostvaruje svoje ciljeve u oblasti civilnog društva, a osnovni ciljevi Kuće ljudskih prava Banja Luka su:

  • ostvarivanje slobodnog, otvorenog, pluralističkog, demokratskog, ravnopravnog i inkluzivnog društva zasnovanog na poštovanju, zaštiti i promociji najviših standarda i normi ljudskih prava i sloboda, smanjenje društvenih nejednakosti, promovisanje izgradnje države blagostanja i socijalne pravde, i borba protiv svih oblika diskriminacije i socijalne isključenosti;
  • jačanje i pružanje podrške procesu demokratizacije i vladavine prava i podsticanje građana na aktivnije učešće u procesima donošenja odluka;
  • unapređenje razumijevanja državnih institucija i nedržavnih organa i organizacija za zaštitu ljudskih prava, kao i podsticanje međusobne saradnje organizacija za ljudska prava i svestrane i slobodne komunikacije među njima povodom ljudskih prava, a pogotovo onih koja proističu iz Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima, Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, Konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, te Revidirane Evropske socijalne povelje;
  • informisanje, podučavanje i razvijanje svijesti građana o sadržini i zaštiti ljudskih prava;
  • unapređenje zaštite građana iz oblasti ljudskih prava;
  • povećanje obima zaštite ljudskih prava na području Bosne i Hercegovine.

U tom cilju, Kuća ljudskih prava Banja Luka kroz istraživanje, monitoring, javno zagovaranje i edukaciju učestvuje u zaštiti, promociji, razvoju i unapređivanju ljudskih prava i osnovnih sloboda u skladu sa međunarodnim i domaćim instrumentima za zaštitu ljudskih prava.

Skip to content