Skip to content Skip to footer

Kako zaštititi svoja ljudska prava?

U svakodnevici su izjave „to je moje ljudsko pravo“, „idem do Strazbura“, „tražiću pravdu do Evropskog suda“ ili „žaliću se do Strazbura“ postale sveopšte korišćene. Upotreba ovih riječi povo-dom mnogih postupaka pred domaćim sudovima ukazuje da građani nemaju dovoljno informacija u pogledu toga za koja prava mogu tražiti zaštitu pred Evropskim sudom za ljudska prava u Stra-zburu i na koji način to mogu uraditi. Iako su lju-dska prava sadržana u međunarodnim dokume-ntima i ustavima kantona, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine kao i u Ustavu Bosne i Hercegovine, građani svoja osnovna prava često ne shvataju na pravi način, ne znaju šta im ona donose i kako se postupa ukoliko dođe do njihovog kršenja.

Stoga je bitno da se što veći broj stanovnika BiH upozna sa tim da za kršenje ljudskih prava postoji  zaštita pred međunarodnim sudom, ali pod određenim uslovima. Potrebno je predočiti građanima šta je Evropska konvencija za za-štitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, i objasniti im šta je Sud u Strazburu i kako funkcioniše postupak pred njim. Želja nam je da se svaki pojedinac upozna sa konkretnim pravima na čiju zaštitu se može pozvati i pretpostavkama koje treba ispuniti kako bi poslao predstavku ovom sudu.

Publikaciju u elektronskom obliku možete pročitati u dodatku ili preuzeti klikom ovdje.

Skip to content