Skip to content Skip to footer

Приручник за правну заштиту животне средине у Босни и Херцеговини

Приручник за правну заштиту животне средине у Босни и Херцеговини требало би да послужи као водич свима који се интересују на који начин могу да уз помоћ права и његових инструмената заштите животну средину у Босни и Херцеговини (у даљем тексту: БиХ), били они активисти у организацијама за људска права, борци за еколошке циљеве, чланови организација које се баве различитим дјелатностима које се дотичу животне средине, припадници иницијативâ грађана у локалним заједницима, групе које су усмјерене на очување околиша или пак само заинтересовани грађани.

У овом приручнику неће бити превише ријечи о теоријским питањима везаним за еколошка права, здраву животну средину и право људских права и фокус ће бити стављен на конкретно право на међународном и поготово домаћем нивоу у БиХ, њеним ентитетима, дистрикту, кантонима и локалној самоуправи.

Све информације и примјери у овој књизи су информативног карактера и нису правно обавезујући. Правно обавезујући акти су само и искључиво прописи објављени у службеним гласилима у оквиру органа локалне самоуправе, кантона, ентитета и државе. Препоручујемо да се у случају било какве недоумице погледају исти или да се од надлежних тијела потражи потребна информација. Такође, сви наводи из праксе судова и других органа представљају тумачење те праксе, појмова и осталих битних карактеристика, на основу ауторовог виђења истих. За детаљније упознавање са праксом препоручујемо да се погледају и проуче конкретни случајеви у њиховој цјелини, а на основу података који су дати у фуснотама и на крају текста, међу изворима.

У оквиру писања и израде цијеле публикације је уложен труд да она буде што јаснија и прецизнија, као и да поред правне регулативе, уједно и обилује практичним примјерима. Све ово је урађено у нади да ће и особе које немају правничко образовање моћи у њој наћи све оне основне елементе и смјернице које им требају за борбу за заштиту животне средине. Примјери који су давани у оквиру Приручника се некада налазе у самом тексту објашњавања одређеног појма или поступка, а некада имају и засебне дијелове текста који носе наслов „Примјер(и)”.

У првом дијелу Приручника под називом „Право и стандарди”, дат је преглед међународноправне и домаће регулативе у вези са заштитом животне средине и људским правима. У њему је обрађен однос животне средине и људских права и анализирани су међународни инструменти и документи организација за заштиту људских права, донијети од стране Организације Уједињених нација, Савјета Европе, Европске уније и Организације за европску безбједност и сарадњу. Такође, обрађени су и случајеви Европског суда за људска права у вези са остваривањем права на здраву животну средину. Поред тога, анализирани су и домаћи уставни, законски и подзаконски текстови на свим нивоима у БиХ (државни на нивоу БиХ, ентитетски на нивоу Републике Српске и Федерације Босне и Херцеговине, ниво Дистрикта Брчко, ниво кантонâ у Федерацији БиХ и ниво локалне самоуправе). На крају овог поглавља, компаративно су анализирана начела заштите животне средине на различитим нивоима у БиХ.

Други дио под називом „Управно право и заштита животне средине” говори о управноправним начинима борбе за животну средину уз примјере из праксе еколошких организација у БиХ. У њему су обрађене основне информације, могућности покретања поступака, страначка легитимација и сл., у оквиру управног поступка и управног спора на свим нивоима у БиХ. Посебно је анализирана заштита еколошких права кроз посебне поступке заштите права на приступ еколошким информацијама и заштите права на учешће у поступцима од значаја за заштиту животне средине, заштита слобода и права зајемчена уставом у управном смислу и пријаве инспекцијама. Анализа свега је урађена на свим нивоима у БиХ. На крају овог поглавља дати су и примјери из праксе везани за управноправну заштиту животне средине.

У трећем дијелу који се зове „Грађанско право и заштита животне средине” објашњени су грађанскоправни механизми за еколошку заштиту, уз одређене примјере из судске праксе. У њему су обрађене основне информације, могућности покретања поступака, страначка легитимација и сл., у оквиру грађанских поступака на свим нивоима у БиХ у вези са специфичним инструментима заштите животне средине у грађанској сфери и то: „еколошком тужбом”, тужбом за заштиту колективних интереса и права, негаторном тужбом везаном за заштиту од штетних имисија и грађанском одговорности за еколошку штету. На крају овог поглавља дати су и примјери из праксе везани за грађанскоправну заштиту животне средине.

„Kазнено право и заштита животне средине” назив је наредног дијела приручника у коме је ријеч управо о кривичноправној и прекршајноправној заштити околиша, уз давање статистичких података о процесуирању кривичних и прекршајних дјела у вези са заштитом животне средине у БиХ. У њему су обрађене основне информације, могућности покретања поступака и сл., у оквиру кривичних и прекршајних поступака на свим нивоима у БиХ у вези са заштитом животне средине. На крају овог поглавља дат је преглед кажњавања од стране судова у прекршајним и кривичним поступцима у цијелој БиХ у посљедњих пет година, у вези са кривичним дјелима и прекршајима који су везани за животну средину, а који су анализирани на основу захтјева за приступ информацијама на које је одговорено, као и примјер из судске праксе.

У петом дијелу који носи назив „Уставно право и заштита животне средине” дати су и објашњени уставноправни механизми заштите околиша у БиХ. У њему су обрађене основне информације, могућности заштите, страначка легитимација и сл. у оквиру поступака пред три уставна суда у БиХ у вези са заштитом животне средине. На крају овог поглавља обрађен је примјер из праксе који се односи на уставноправну заштиту животне средине.

Kада је ријеч о завршном дијелу овог приручника под називом „Посебна институционална заштита код одређених органа и мјешовити облици еколошке борбе”, у њему је ријеч о заштити коју пружа Институција омбудсмена за људска права БиХ, раду и могућностима заштите од стране парламентарних радних тијела и заштити кроз директан активизам и грађанске начине остварења еколошких циљева са конкретним примјерима из праксе из све три ове области.

Овај приручник се издаје на два писма (ћириличком и латиничком). Верзије на оба писма су у погледу садржаја идентичне. Разликује се само пагинација, због различите величине слова у оквиру текста на ћирилици и на латиници.

Овај Приручник се у својој ћириличкој верзији може бесплатно преузети овдје, док се у својој латиничкој верзији може бесплатно преузети овдје.

Skip to content