Skip to content Skip to footer

Rodna ravnopravnost je važna za sve – Kratki vodič za urodnjavanje organizacija civilnog društva

Organizacije civilnog društva su, od rata naovamo, pokrenule mnoge stvari i otvorile brojne važne teme, uključujući i temu ravnopravnosti polova. Upravo su one među prvima u Bosni i Hercegovini počele ukazivati na neravnopravan položaj žena u društvu i zagovarati donošenje zakona kojima bi se to ispravilo. Od tada do danas dosta toga je, barem na normativnom planu, i urađeno. Stekao se privid da smo usvojili i da razumijemo koncept ravnopravnosti polova i značenja koja se kriju iza pojedinih termina. No, da li je to baš tako? Da li organizacije, unutar svojih internih struktura i praksi, primjenjuju i njeguju principe ravnopravnosti polova? Da li to što npr. radimo na političkom osnaživanju žena, automatski znači da smo i rodno osvješteni i svjesni na koji način naša kultura i tradicija i dalje oblikuju i utiču na uloge koje žene i muškarci imaju u društvu?

S druge strane, primijetili smo i da je sve manje treninga i radionica koje se bave ovom temom i pomažu da se shvati razlika između pola i roda, šta je to rodno osjetiljivi jezik, a šta rodna analiza.

Stoga smo se odlučili na ovaj Vodič, koji prevashodno organizacijama civilnog društva treba da pomogne da nadograde svoju organizacionu kulturu, da urodne i dopune svoje interne propise i procedure, ali i da urodne svoje programe i aktivnosti.

Organizacije civilnog društva funkcionišu kao i bilo koje drugo radno mjesto, imaju svoja pravila, norme, interne procedure i specifičnu radnu kulturu. One su, međutim, i vrlo specifična radna mjesta, jer promovišu specifične vrijednosti i ljudska prava i kao takve treba da budu uzor drugim članovima i članicama društva. Upravo zato je važno da i same organizacije usvoje i promovišu načela nediskriminacije, uključujući i rodnu nediskriminaciju i da unaprijede i prošire sopstvene vidike i shvatanja. A u tome im ovaj Vodič može biti od velike pomoći. Koristi od promjene i transformacije organizacionih politika imaće ne samo uposlenici/ce i volonteri/ke u organizacijama, nego i njihovi korisnici/ce, kao i društvo u cjelini.

Vodič možete preuzeti ovdje.

Skip to content