Skip to content Skip to footer

Analiza propisa u vezi sa seksualnom iznudom (Sextortion)

Seksualna iznuda (Sextortion) je specifičan oblik seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja koji u sebi ima elemente rodno zasnovanog nasilja i korupcije. Upravo iz tih razloga možemo reći da se radi o specifičnom obliku koruptivnog ponašanja u kojem davalac usluge koristi svoju poziciju moći (stvarne ili uobražene) da bi od drugog lica, u zamjenu za izvršenu uslugu, dobio određene seksualne usluge (bilo kojeg oblika). Najčešće je usmjerena ka ženama, a tipičan primjer takve korupcije nalazimo u institucijama u kojima lica koja imaju „moć“ odlučivanja o poziciji drugih zaposlenih lica, kao protuuslugu za napredovanja u službi (zasluženo ili nezasluženo) traže vršenje seksualnih usluga.

Sam naziv seksualna iznuda je problematičan obzirom da se pojam iznude uglavnom vezuje za radnje koje su praćene upotrebom nasilja, sile ili prijetnje upotrebe sile kako bi se od drugog lica dobila neka korist ili usluga. Međutim, kod seksualne iznude nema primjene sile ili prijetnje upotrebe sile, već se umjesto toga koristi službena funkcija ili autoritet koji proizilazi iz društvene, političke, profesionalne ili neke druge pozicije, kako bi se drugo lice, u cilju realizacije vlastitih interesa, navelo na vršenje seksualnih radnji. Postoje sličnosti i sa krivičnim djelom Obljuba zloupotrebom položaja, kao i sa krivičnim djelom Polna ucjena, ali se ne može poistovjetiti sa tim krivičnim djelima, jer se kod seksualne iznude radi o ‘dobrovoljnom’ vršenju seksualnih radnji koje, u kontekstu ovog djela, predstavljaju naknadu za izvršenu uslugu od strane drugog lica. Dakle, postoji dobrovoljnost na strani onog ko vrši takve radnje a istovremeno i koruptivni odnos koji je obavijen velom tajnosti od strane oba učesnika.

U narednom tekstu ćemo izvršiti analizu propisa koji se odnose na rodno zasnovano nasilje i korupciju, kao i neke druge oblasti koje su sa njima povezane, kako bismo utvrdili da li je zakonodavac u Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj prepoznao ovo ponašanje kao oblik rodno zasnovanog nasilja ili kao oblik korupcije.

Analiza propisa u vezi sa seksualnom iznudom je dostupna ovdje.

Skip to content