Skip to content Skip to footer

Pristupačne informacije, pravo za sve

Analiza regulative o pristupačnosti web-stranica institucija vlasti u Bosni i Hercegovini za osobe sa ivaliditetom i usklađenosti sa regulativama Evropske Unije, nastala je u okviru projekta “Zajednice različitih, ali ravnopravnih građana” kojeg realizuju Organizacija amputiraca “Udas” Banja Luka u partnerstvu sa Helsinškim parlamentom građana Banja Luka i Udruženjem građana “Nešto Više” iz Sarajeva, a koji je podržala Evropska unija.

Cilj je da na sveobuhvatan, pristupačan i razumljiv način prikažemo ključne međunarodne standarde u osiguravanju web-pristupačnosti, u kontekstu opšte pristupačnosti; da ukažemo na osnovanost zahtjeva za usklađivanje bosanskohercegovačkih propisa sa međunarodnim standardima i propisima u oblasti pristupačnosti web-sadržaja; te da kroz analizu web-stranica ključnih institucija zakonodavne i izvršne vlasti u Bosni i Hercegovini preporučimo promjene koje će osigurati pristupačnije web-sadržaje za osobe sa invaliditetom.

Vjerujemo da će ova analiza podstaknuti zagovarače prava osoba sa invaliditetom da se upoznaju sa direktivama Evropske unije u oblasti pristupačnosti, te da svojim zagovaračkim akcijama osiguraju da ovi propisi postanu dijelom bosanskohercegovačkog zakonodavstva kroz proces njegovog prilagođavanja zakonodavstvu Evropske unije.

Očekujemo također, da će ova analiza podstaknuti veći broj osoba sa invaliditetom da svoja traganja za sadržajima usmjere i na web-stranice institucija i organa vlasti na svim nivoima u Bosni i Hercegovini i da od tih institucija i organa zahtijevaju prilagođavanje web-sadržaja na način da postanu pristupačni i osobama sa invaliditetom kao jedno od ključnih prava.

Nadamo se da će ova analiza dodatno podstaknuti pružaoce usluga u oblasti interneta da dosljedno primijene standarde pristupačnosti internet sadržaja za osobe sa invaliditetom, jer ono što je korisno za osobe sa invaliditetom, korisno je za sve građane. To je jedan od najboljih argumenata za zagovaranje promjena u uređivanju kako web-sadržaja tako i drugih dobara namijenjenih građanima.

Analizu je dostupna ovdje.

Skip to content