Skip to content Skip to footer

EU donosi direktivu protiv ,,SLAPP” tužbi

Evropski parlament i Vijeće postigli su dogovor o donošenju nove direktive kojom će se novinari/ke, branitelji/ce prava i organizacije civilng društva štititi od tzv. SLAPP tužbi.

SLAPP tužbe su specifičan oblik pritiska na medije i aktiviste putem neutemeljenih tužbi koje imaju za cilj da iscrpe i uguše njihov angažman.

Nova Direktiva bi trebala da stvori sistem snažnih normativnih garancija za prekogranične slučajeve SLAPP, a postojanje tih mjera će također pripremiti sudove za slučajeve zloupotrebe prava u ovakvim postupcima, te će sudovi moći da djeluju i u pravcu odvraćanja potencijalnih tužitelja od podnošenja tužbi i pokretanja postupka.

Nova pravila će uključivati odbacivanje očito neutemeljenih zahtjeva, zatim pravne lijekove protiv zloupotrebe sudskih postupaka, uključujući mogućnost pune dodjele troškova i kazni ili druge odgovarajuće mjere i zaštitu od presuda trećih zemalja koje neće biti priznate ili izvršene u EU.

Nastanak Direktive veže se za tragičan primjer korišćenja SLAPP protiv novinarke Dafni Karuana Galicija (Daphne Caruana Galizia) koja se u vrijeme atentata 2017. godine suočavala sa 43 tužbe. Do sada cilj SLAPP tužbi nije pristup pravdi, već uznemiravanje, zastrašivanje i ušutkavanje optuženika financijskim pritiskom i stres kao posljedica dugotrajnih sudskih postupaka.

Centar za životnu sredinu u potpunosti podržava donošenje jedne ovakve direktive, te će u narednom periodu raditi na zagovaranju donošenja ovakvog zakona na BiH nivou, čime bi se ne samo transponovalo EU pravo, što je obaveza koju je BiH preuzela, nego bi se i ostvario određeni nivo zaštite ciljnih grupa od tzv. SLAPP tužbi.

Izvor: https://czzs.org/eu-donosi-direktivu-protiv-slapp-tuzbi/

Fotografija: NoName_13 – Pixabay

Skip to content